Umowa użytkownika

Uwaga: Proszę zapoznać się z niniejszą umową przed skorzystaniem ze strony victorydrop.com i ich środków programowych. Rejestracja (autoryzacja) na stronach będzie oznaczała zgodę na warunki niniejszej umowy użytkownika.

Jeśli nie zgadasz się z warunkami niniejszej umowy użytkownika, nie rejestruj się (nie autoryzuj się) na stronie victorydrop.com i nie korzystaj z ich oprogramowania. 

UMOWA UŻYTKOWNIKA 

 

PADBOX s.c K.Lipiński P.Miłczak z jednej strony i osoba akceptująca ofertę umieszczoną w sieci Internet pod stałym adresem https://losowegranie.pl/page/index/regulamin z drugiej strony, zawarli niniejszą umowę użytkownika, o poniższej treści

 

 1. Terminy i pojęcia:
  1. W niniejszej umowie użytkownika, jeśli z tekstu bezpośrednio nie wynika inaczej, poniższe terminy będą posiadały następujące znaczenia:
    
   «Steam», «serwis Steam» - internetowa usługa on-line, oferowana przez korporację Valve, będącą właścicielem praw do obiektów Ekwipunku.
   «Właściciel» PADBOX s.c K.Lipiński P.Miłczak
   Nip : 7123298130
   Regon : 361966208
   ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin
   «Ekwipunek» Możliwość wykorzystania jednego ze wskazanych w Bilecie obiektów zgodnie z umową subskrybenta serwisu Steam, umieszczonej w sieci Internet pod adresem: http://store.steampowered.com/subscriber_agreement/english/
   «Bilet» Ogół chronionych podstron Strony Internetowej, stworzonych w rezultacie rejestracji Użytkownika, korzystanie z których umożliwia Użytkownikowi posługiwanie się wszystkimi lub niektórymi funkcjonalnymi możliwościami Strony.
   Dostęp do Panelu osobistego odbywa się w następującym trybie:
   • naciśnięcie przycisku „Autoryzować się przez STEAM” na Stronie Internetowej, po czym Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę w sieci Internet pod adres: https://steamcommunity.com;
   • wprowadzenie przez Użytkownika loginu użytkownika (subskrybenta) Steam i hasła do specjalnego formularza, naciśnięcie przycisku „Sign in”, umieszczonych w sieci Internet pod adresem: https://steamcommunity.com

   lub za pomocą otwarcia Strony w przypadku, jeśli Użytkownik wcześniej nie dokonał wyjścia z Panelu osobistego poprzez naciśnięcie przycisku „Wyjście”.
   «Użytkownik» Osoba fizyczna, posiadająca konto Steam, która zawarła umowę z Właścicielem.
   «Strona Internetowa» Wytwory składowe, stanowiące ogół informacji, tekstów, elementów graficznych, designu, obrazów, materiałów foto i video, oprogramowania, innych rezultatów działalności intelektualnej, za wyjątkiem Ekwipunku, przetrzymywany w systemie informacyjnym, zapewniającym dostęp takiej informacji w sieci Internet w granicach domeny victorydrop.com
   «Umowa» Niniejsza umowa użytkownika.
   «Strony» Właściciel i Użytkownik.
  2. Wszystkie pozostałe terminy i pojęcia, jakie występują w tekście Umowy, są interpretowane przez Strony zgodnie z prawodawstwem Federacji Rosyjskiej oraz wykształconymi w sieci Internet zwykłymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów.
  3. ytuły nagłówków (artykułów) Umowy przeznaczone są wyłącznie dla wygody w korzystaniu z tekstu Umowy i nie posiadają dosłownego znaczenia prawnego.

 2. Zawarcie Umowy
  1. Tekst Umowy, umieszczony stale w sieci Internet pod internetowym adresem https://victorydrop.com/agreement i dostępny przy rejestracji (autoryzacji) na Stronie internetowej, zawiera wszystkie istotne warunki Umowy i jest propozycją Właściciela zawarcia Umowy z każdą w pełni zdolną do czynności prawnych osobą trzecią, korzystającą ze Strony Internetowej, na wskazanych w tekście Umowy warunkach. Tak więc tekst Umowy jest ofertą publiczną zgodnie z art. 437 punkt 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

  2. Należytą akceptacją niniejszej oferty zgodnie z art. 438 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej jest konsekwentna realizacja przez osobę trzecią następujących czynności:
   1. Zapoznanie się z warunkami Umowy;
   2. Wpisanie symbolu w specjalnym polu pod nazwą „Przyjmuję warunki umowy użytkownika”;
   3. Autoryzacja na Stronie Internetowej za pomocą kliknięcia w link „AUTORYZOWAĆ SIĘ PRZEZ STEAM” i dokonania autoryzacji w nowo otwartym oknie przez już istniejące konto lub poprzez stworzenie nowego konta Steam.

 3. Przedmiot Umowy
  1. Właściciel oferuje Użytkownikowi:
   1. Nieodpłatną prostą (niewyłączną) licencję na korzystanie ze Strony Internetowej i jej oprogramowania zgodnie z ich bezpośrednim przeznaczeniem, jak przewidują to jawne funkcje użytkownika Strony Internetowej i Panelu osobistego;
   2. odpłatną prostą (niewyłączną) licencję na korzystanie z Biletu zgodnie z jego bezpośrednim przeznaczeniem, przy tym wartość licencji na korzystanie z określonego Biletu jest podana na Stronie Internetowej.
  2. Wymieniona w punkcie 3.1.1. Umowy licencja udzielana jest Użytkownikowi na okres, w ciągu którego, i w granicach terytorium, na którym Strona Internetowa i Panel osobisty pozostają dostępne dla Użytkownika.
  3. Wymieniona w punkcie 3.1.2. Umowy licencja udzielana jest Użytkownikowi w granicach terytorium, na którym Bilet pozostaje dostępny dla Użytkownika w okresie od momentu opłacenia przez Użytkownika wynagrodzenia za wykorzystanie konkretnego Biletu do momentu określenia Ekwipunku przy pomocy tego Biletu.
  4. Użytkownikowi zabrania się:
   1. omijania ograniczeń technicznych, ustanowionych na Stronie Internetowej i Bilecie;
   2. badania technologii, dekompilacji lub dezasemblacji Strony Internetowej, Biletu i Panelu osobistego, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych bezpośrednio w prawie Federacji Rosyjskiej;
   3. tworzenia kopii egzemplarzy Strony Internetowej, Biletów i Panelu osobistego, a także ich zewnętrznej szaty graficznej (designe'u);
   4. zmiany Strony Internetowej, Biletu i Panelu osobistego w jakikolwiek sposób;
   5. dokonywania czynności, ukierunkowanych na zmianę funkcjonowania i zdolności do pracy Strony Internetowej, Biletów i Panelu osobistego;
   6. przekazywania dostępu do Panelu osobistego osobie trzeciej;
   7. realizacji wskazanych wyżej czynności w stosunku do jakiejkolwiek części Strony Internetowej, Biletów i Panelu osobistego.

 4. Funkcje Strony Internetowej, Biletu i Panelu osobistego
  1. Użytkownik za pośrednictwem Strony Internetowej ma możliwość:
   1. Zapoznawania się z zawartością i charakterystykami Ekwipunku, którego wybór dokonywany jest za pomocą określonego Biletu, oraz wartością licencji na korzystanie z takiego Biletu;
   2. Nabywania licencji na korzystanie z Biletu i otrzymywanie odpowiedniego Ekwipunku w trybie, wskazanym w Umowie.
  2. Użytkownik za pośrednictwem Biletu ma możliwość otrzymania jednego z oferowanych na stronie, zawierającej Bilet, Ekwipunków. Ekwipunek do uzyskania przez Użytkownika jest określany poprzez wykorzystanie Biletu (jako wybór Użytkownika lub automatycznie).
  3. Użytkownik za pośrednictwem Panelu osobistego ma możliwość:
   1. Przyjęcia Ekwipunku na konto Steam;
   2. Poprzez podjęcie działania lub zaniechanie w ciągu 1 (jednej) godziny od chwili otrzymania Ekwipunku poprzez wykorzystanie Biletu zbycia Ekwipunku za punkty bonusowe, w liczbie, wskazanej w opisie Ekwipunku w Panelu osobistym, dające prawo do uzyskania zniżki przy opłacie wynagrodzenia licencyjnego za Bilety.

 5. Przyjęcie Ekwipunku
  1. Od chwili otrzymania Ekwipunku za pomocą wykorzystania Biletu i jego wykazania w Panelu osobistym, Użytkownik w ciągu 1 (jednej) godziny ma możliwość przyjęcia Ekwipunku na konto Steam lub zbycia Ekwipunku poprzez Panel osobisty.
  2. Przyjęcie Ekwipunku na konto Steam dokonuje się pod warunkiem wykonania przez Użytkownika wskazanych na Stronie Internetowej i w Panelu osobistym ustawień konta Steam i Panelu osobistego.
  3. W celu przyjęcia Ekwipunku na konto Steam pod warunkiem spełnienia wymagań punktu 5.2 Umowy, Użytkownik w ciągu 1 (jednej) godziny od chwili otrzymania Ekwipunku przechodzi pod link „Zabrać”, położony w Panelu osobistym bezpośrednio w opisie tego Ekwipunku.
  4. Użytkownik ma możliwość zbycia otrzymanego, ale jeszcze nie przyjętego na konto Steam Ekwipunku za wskazaną w opisie Ekwipunku w Panelu osobistym liczbę punktów bonusowych, dających prawo do zniżki przy opłacie wynagrodzenia licencyjnego za Bilety, przy tym jeden punkt bonusowy daje prawo do zniżki na jeden rubel wyłącznie na wskazane cele (opłata wynagrodzenia licencyjnego). Strony uzgodniły, że wskazane punkty bonusowe nie są środkami pieniężnymi i nie podlegają zwrotowi i/lub wymianie.
  5. W celu zbycia Ekwipunku Użytkownik w ciągu 1 (jednej) godziny od chwili otrzymania Ekwipunku przechodzi pod odpowiedni link, umieszczony w Panelu osobistym bezpośrednio z opisem tego Ekwipunku. Brak działań Użytkownika po upływie 1 (jednej) godziny od chwili otrzymania Ekwipunku oznacza zbycie otrzymanego, lecz jeszcze nie przyjętego na konto Steam Ekwipunku.
  6. Przy zbyciu Ekwipunku otrzymane przez Użytkownika punkty bonusowe są widoczne w Panelu osobistym.

 6. Wynagrodzenie Właściciela
  1. Za oferowane przez Właściciela prawo do korzystania z Biletu Użytkownik wypłaca wynagrodzenie licencyjne w wysokości, wskazanej na Stronie Internetowej i zgodnej ze stroną Biletu.
  2. Wskazane w punkcie 6.1. Umowy wynagrodzenie licencyjne wypłaca Użytkownik ze środków pieniężnych, uprzednio przekazanych Właścicielowi poprzez serwis płatniczy, informacja o którym jest dostępna dla Użytkownika w chwili opłaty. Suma uprzednio przekazanych środków widoczna jest w Panelu osobistym.
  3. Przekazania środków pieniężnych Właścicielowi na poczet opłaty wskazanego w punkcie 6.1 Umowy wynagrodzenia licencyjnego Użytkownik dokonuje w sposób, w trybie i na zasadach, wskazanych na odpowiedniej podstronie Strony Internetowej, z uwzględnieniem właściwości i wymagań, ustalanych przez odpowiedni serwis płatniczy, wykorzystany przez Właściciela dla realizacji rachunków.
  4. Chwilą wypłaty wskazanego w punkcie 6.1 Umowy wynagrodzenia licencyjnego jest chwila zaksięgowania odpowiedniej sumy środków pieniężnych, uprzednio przekazanych Właścicielowi, o czym Użytkownik zostaje poinformowany odpowiednią zmianą bilansu w Panelu osobistym.
  5. Opłata wskazanego w punkcie 6.1 Umowy wynagrodzenia licencyjnego w trybie, przewidzianym przez niniejszy rozdział, dokonywana jest z uwzględnieniem postanowień punktu 5.6 Umowy.

 7. Dane osobowe
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, podanych przy korzystaniu ze Strony Internetowej, a dokładnie danych, podanych na koncie Użytkownika w Steam.
  2. Przetwarzanie danych osobowych oznacza zapisanie, systematyzację, zgromadzenie, przechowywanie, precyzowanie (aktualizację, zmianę), wyciąg, wykorzystanie, przekazanie (rozpowszechnianie, przedłożenie, dostęp), w tym transgraniczne, uogólnianie, blokowanie, usunięcie, zniszczenie danych osobowych, nie podpadających pod specjalne kategorie, na przetwarzanie których, zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej, wymagana jest zgoda Użytkownika.
  3. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu wypełnienia przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy, rejestracji Użytkownika na Stronie Internetowej, nabycia licencji na wykorzystanie Biletu, otrzymania Ekwipunku, kierowania na adres poczty elektronicznej Użytkownika powiadomień o charakterze informacyjnym i innym.
  4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując do Właściciela stosowne powiadomienie pisemne na adres, podany w punkcie 1.1 Umowy, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Przy tym Użytkownik rozumie, że że takie cofnięcie oznacza zaprzestanie obowiązywania Umowy. Właściciel ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w przewidzianych prawem przypadkach.
  5. Dodatkowe lub inne postanowienia odnośnie przetwarzania danych osobowych może zawierać stosowny dokument, umieszczony lub umieszczany na Stronie Internetowej. W przypadku zaistnienia rozbieżności postanowień tego dokumentu z postanowieniami niniejszego rozdziału mają zastosowanie postanowienia dokumentu.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych od Właściciela, jego osób afiliowanych lub innych osób na polecenie Właściciela, na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na koncie Steam. Zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych może być cofnięta przez Użytkownika w każdej chwili poprzez skierowanie do Właściciela stosownego powiadomienia pisemnego na adres, wskazany w punkcie 9.3.1 Umowy, lub też poprzez dokonanie czynności, wskazanych w powiadomieniach (listach elektronicznych), zawierających takie materiały.

 8. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Właściciel nie odpowiada za straty Użytkownika, jakie wynikną w rezultacie bezprawnych działań osób trzecich, w tym związanych z bezprawnym dostępem do Panelu osobistego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie poniesie Użytkownik w wyniku rozgłoszenia przez osoby trzecie danych ewidencyjnych, koniecznych dla dostępu do Panelu osobistego, do jakiego doszło nie z winy Właściciela.
  2. Właściciel nie jest posiadaczem praw do obiektów Ekwipunku, nie określa trybu wykorzystania i funkcjonowania Ekwipunku. W stosunku do Ekwipunku Użytkownik kieruje się zgodą licencyjną Steam, dostępną w chwili utworzenia wersji Umowy pod adresem http://store.steampowered.com/subscriber_agreement/english/
  3. Właściciel nie udostępnia oprogramowania dla wykorzystania Ekwipunku zgodnie z przeznaczeniem na urządzeniu Użytkownika. Takie oprogramowanie Użytkownik nabywa i/lub instaluje na swoim urządzeniu samodzielnie.
  4. Strona Internetowa i jej oprogramowanie, w tym Panel osobisty i Bilety, są udostępniane „Jak widać”. Na Użytkowniku spoczywa ryzyko związane z wykorzystaniem Strony Internetowej. Właściciel, operatorzy łączności przewodowej i bezprzewodowej, poprzez sieci których realizowany jest dostęp do Strony Internetowej, osoby afiliowane, dostawcy, agenci Właściciela nie udzielają żadnych gwarancji odnośnie Strony Internetowej.
  5. Właściciel nie gwarantuje, iż Strona Internetowa, Bilety i Panel osobisty odpowiadają wymaganiom Użytkownika, że dostęp do Strony Internetowej, Biletów i Panelu osobistego będzie udzielany nieprzerwanie, szybko, solidnie i bez błędów.
  6. Błędy programowo-sprzętowe, tak ze strony Właściciela, jak i ze strony Użytkownika, które doprowadziły do niemożności otrzymania przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej i/lub Biletu, i/lub Panelu osobistego, są okolicznościami siły wyższej i podstawą do zwolnienia z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań Właściciela, wynikających z Umowy.
  7. Właściciel ma prawo odstępować prawa i przekazywać długi, odnośnie wszystkich zobowiązań, jakie wynikły z Umowy. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na odstąpienie praw i przekazanie długu każdej osobie trzeciej. O dokonanym odstąpieniu i/lub przekazaniu długu Właściciel informuje Użytkownika, umieszczając odpowiednią informację na Stronie Internetowej.
  8. Wysokość strat, które mogą być zwrócone Użytkownikowi przez Właściciela, w każdym przypadku jest ograniczona zgodnie z postanowieniem art. 15 części 1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej do sumy 1000 (jednego tysiąca) rubli.
  9. Jeśli Umowa nie przewiduje inaczej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy Właściciel ma prawo w trybie jednostronnym odstąpić od wypełnienia Umowy i przerwać dostęp Użytkownika do Panelu osobistego. W przypadku, jeśli takie naruszenie przyniosło straty osobom trzecim, odpowiedzialność za nie w całości spoczywa na Użytkowniku.

 9. Tryb rozwiązywania sporów
  1. Wszystkie spory, rozbieżności i pretensje, które mogą pojawić się w związku z wypełnieniem, rozwiązaniem lub uznaniem za nieważną Umowy, Strony będą próbowały rozwiązać na drodze negocjacji. Strona, u której pojawiły się pretensje i/lub rozbieżności, przekazuje drugiej Stronie powiadomienie ze wskazaniem zaistniałych pretensji i/lub rozbieżności zgodnie z punktem 9.1 Umowy.
  2. W przypadku, jeśli odpowiedź na powiadomienie nie zostanie otrzymana przez Stronę kierującą powiadomienie w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia skierowania stosownego powiadomienia, lub jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w kwestii zaistniałych pretensji i/lub rozbieżności, spór podlega rozwiązaniu w trybie postępowania sądowego według miejsca przebywania Właściciela.

 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszym Strony potwierdzają, że podczas wypełniania (zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia) Umowy, a także podczas prowadzenia korespondencji we wskazanych kwestiach, dopuszczane jest stosowanie analogów własnoręcznego podpisu Stron. Strony potwierdzają, że wszystkie powiadomienia, informacje, porozumienia i dokumenty w ramach wypełniania przez Strony zobowiązań, wynikających z Umowy, podpisane analogami własnoręcznego podpisu Stron, mają moc prawną i są dla Stron zobowiązujące. Pod analogami własnoręcznego podpisu rozumie się uprawnione adresy poczty elektronicznej i dane logowania do Panelu osobistego.
  2. Strony uznają, że wszystkie powiadomienia, informacje, porozumienia, dokumenty i pisma, skierowane z wykorzystaniem uprawnionego adresu poczty elektronicznej i Panelu osobistego, są przekazane i podpisane przez Strony, oprócz przypadków, kiedy w takich pismach nie wskazano bezpośrednio, że jest inaczej.
  3. Za uprawnione adresy poczty elektronicznej Stron uznaje się:
   1. dla Właściciela: victorydrophelp@gmail.com
   2. dla Użytkownika: adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji konta na Steam.
  4. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności informacji i wiadomości, koniecznych dla dostępu do uprawnionych adresów poczty elektronicznej i Panelu osobistego, nie dopuszczania do rozgłoszenia takiej informacji i przekazania jej osobom trzecim. Strony samodzielnie określają tryb ograniczenia dostępu do takiej informacji.
  5. Przy korzystaniu z uprawnionego adresu poczty elektronicznej, do chwili otrzymania od drugiej Strony informacji o złamaniu trybu poufności, wszystkie czynności i dokumenty, dokonane i przekazane przy pomocy uprawnionego adresu poczty elektronicznej drugiej Strony, nawet jeśli takie czynności i dokumenty były dokonane i przekazane przez inne osoby, są uważane za dokonane i przekazane przez tę drugą Stronę. W tym przypadku prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność pojawiają się u tej drugiej Strony.
  6. Przy korzystaniu z Panelu osobistego, do chwili otrzymania przez Użytkownika informacji o złamaniu trybu poufności, wszystkie czynności i dokumenty, dokonane i przekazane przy pomocy Panelu osobistego, nawet jeśli takie czynności i dokumenty były dokonane i przekazane przez inne osoby, są uważane za dokonane i przekazane przez Użytkownika. W tym przypadku prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność pojawiają się u Użytkownika.

 11. Zmiana warunków Umowy
  1. Właściciel ma prawo w trybie jednostronnym zmienić warunki Umowy, przy tym takie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji w sieci Internet pod adresem http://victorydrop.com/agreement
  2. Kontynuowanie posługiwaniem się funkcji Strony Internetowej będzie oznaczało zgodę Użytkownika na warunki nowej wersji Umowy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami nowej wersji Umowy, zaprzestaje korzystania ze Strony Internetowej.
  3. We wszystkich innych przypadkach, nie uregulowanych Umową, Strony kierują się obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej bez uwzględnienia jego norm kolizyjnych.

 

 

Additional Terms and Conditions; EULAsDevelopment by PADBOX s.c K.Lipiński P.Miłczak

 

 

 

>